Algemene leveringsvoorwaarden Flight Deck 53 BV

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Artikel 1 Definities

 1. Algemene leverings-voorwaarden: de onderhavige algemene leverings-voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld via de website van Flight Deck 53 BV), verder te noemen ALV.
 2. Opzegging: de schriftelijke mededeling dat van een of meer overeengekomen producten en/of diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel dat de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zal worden.
 3. Bezoeker: de (rechts)persoon die het terrein en/of de gebouwen van Flight Deck 53 BV betreedt, de (rechts)persoon aan wie het aanbod van Flight Deck 53 BV is gericht, met wie Flight Deck 53 BV een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/wordt verricht, waaronder mede begrepen de ouder(s)/ verzorger(s) van de minderjarige die gebruik maakt van een product en/of dienst van Flight Deck 53 BV.
 4. Groep: meerdere personen aan wie door Flight Deck 53 BV een of meer
  producten en/of diensten worden geleverd krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen overeenkomst(en).
 5. Overeenkomst: iedere verbintenis met Flight Deck 53 BV op grond waarvan Flight Deck 53 BV diensten en/of producten levert aan bezoeker.
 6. Ten aanzien van deze definities geldt dat een en ander gelezen dient te worden conform de op dat moment geldende brochures en beschikbare informatie op de internetsite van Flight Deck 53 BV www.flightdeck53.com.
 7. Flight Deck 53 BV is in het handelsregister ingeschreven onder nummer 69774633.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De ALV zijn in afwijking van artikel 6:225 lid 3 BW, van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, aankopen, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen betreffende de producten en/of diensten van Flight Deck 53 BV.
 2. Indien door Bezoeker ALV worden gehanteerd die op de Overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, dan worden deze door Flight Deck 53 BV uitdrukkelijk van de hand gewezen. De ALV prevaleren, ook indien de voorwaarden van Bezoeker een soortgelijke prevalentie bepaling bevatten. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat Flight Deck 53 BV gerechtigd is tot opschorting en/of ontbinding indien de ALV niet van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen van de ALV alsmede van de Overeenkomst(en) zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Flight Deck 53 BV zijn bevestigd. Indien op één of meer punten van de ALV wordt afgeweken en/of door Flight Deck 53 BV uitvoering wordt gegeven aan afwijkingen van de ALV en/of Overeenkomst, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.
 4. Zijn de ALV eenmaal van toepassing verklaard op een bepaalde overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de algemene leveringsvoorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde bezoeker en Flight Deck 53 BV, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een deel van de Overeenkomst en/of een deel van de ALV, laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of de ALV onverlet. In plaats van het niet geldige deel geldt alsdan als overeengekomen, hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst bij hetgeen Partijen overeen- gekomen zouden zijn, ligt, indien zij de niet geldigheid gekend zouden hebben.
 6. Door het betreden van het terrein en de gebouwen van Flight Deck 53 BV, te betalen bij de kassa of online of per factuur, het plaatsen van een reservering, het sluiten van een overeen- komst met Flight Deck 53 BV en/of het gebruik maken van (een van) de producten en/of diensten van Flight Deck 53 BV, gaat Bezoeker automatisch akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van de ALV.
 7. Wanneer sprake is van (tegen)strijdigheid tussen de ALV en het door Flight Deck 53 BV gebruikte informatiemateriaal (zoals bijvoorbeeld de internetsite, folders en/ of brochures), staat het ter beoordeling van de directie van Flight Deck 53 BV welke bepaling prevaleert.

Artikel 3 Totstandkoming (en wijziging) van een overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door bezoeker van een door Flight Deck 53 BV afkomstige offerte/aanbieding, dan wel door de aanvaarding door Flight Deck 53 BV van een verzoek van bezoeker tot het leveren van een product en/of dienst, dan wel door uitvoering daarvan door Flight Deck 53 BV.
 2. Indien in de aanvaarding door bezoeker van een door Flight Deck 53 BV afkomstige offerte/aanbieding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod zijn aangebracht, komt in afwijking van artikel 3.1., de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra Flight Deck 53 BV aan bezoeker schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen, dan wel op het moment dat Flight Deck 53 BV tot uitvoering van de gewijzigde overeenkomst overgaat.
 3. Reserveringen kunnen zowel in persoon (aan de balie) als schriftelijk (online en via email) geschieden. Aan de reservering kunnen voorwaarden worden gesteld, zoals het invullen van een vrijwaringsformulier. Bij het maken van een reservering is bezoeker verplicht tot betaling van de som van de overeenkomst, tenzij door Flight Deck 53 BV anders wordt bepaald.
 4. Op eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst geldt uitdrukke- lijk ook hetgeen in artikel 3.1. en 3.2. is bepaald.
 5. De werking van artikel 7:404 BW – over persoonlijke uitvoering van de opdracht – en artikel 7:407 lid 2 BW – over de hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van meerdere opdrachtnemers – wordt uitgesloten.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van Flight Deck 53 BV

 1. De openingstijden, aanbiedingen, prijzen, leeftijdsgrenzen en overige zaken genoemd in de door Flight Deck 53 BV uitgegeven documentatie en/of informatieverstrekking via telefoon en internet, zijn onder voorbehoud en kunnen door Flight Deck 53 BV gewijzigd worden. Flight Deck 53 BV is, onverminderd het bepaalde in de hierin ALV volgende artikelen, krachtens de overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen producten en diensten te verlenen op de bij Flight Deck 53 BV gebruikelijke wijze.
 2. De verplichting van artikel 4.1 geldt niet:
 • in geval van overmacht aan de zijde van Flight Deck 53 BV;
 • indien Bezoeker de eventuele betaling niet heeft voldaan;
 • indien Bezoeker op enige andere wijze niet volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen welke hij/zij, uit welke hoofde ook, jegens Flight Deck 53 BV heeft.

Artikel 5 Uitvoering door derden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft Flight Deck 53 BV te allen tijde het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde of derden te laten uit- voeren, in welk geval de ALV ook ten aanzien van bedoelde derde(n) van kracht zullen zijn.

Artikel 6 Algemene verplichtingen van Bezoeker

 1. Bezoeker dient zich, op straffe van verwijdering, te gedragen overeenkomstig de toepasselijke huisregels, zoals deze op het moment van aanwezigheid te verkrijgen zijn aan de check-in balie, video bij de gate en de check-in balie en staan vermeld op de internetsite van Flight Deck 53 BV, en de aanwijzingen instructies van (het personeel van) Flight Deck 53 BV.
 2. Het is anderen dan de instructeur verbonden aan Flight Deck 53 BV niet toegestaan dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Flight Deck 53 BV, of haar gemachtigde, instructie, training of coaching te geven in op de trampolines van Flight Deck 53 BV.
 3. Bezoeker is verplicht voor aanvang van de activiteit van de door Flight Deck 53 BV te verstrekken ‘Aansprakelijkheids- en Vrijwaringsformulier’ kennis te nemen, deze verklaring voor akkoord te ondertekenen op de internetsite of aan de check-in balie en in het bezit te stellen van Flight Deck 53 BV. In het geval bezoeker niet aan de verplichting van de eerste volzin van dit lid voldoet – om welke reden dan ook – wordt bezoeker bekend en akkoord met de inhoud van de vrijwaring verondersteld.
 4. Bezoeker is verplicht een juiste voorstelling van zaken te geven en relevante vragen naar waarheid te beantwoorden. Bezoeker dient te allen tijde instructies van (het personeel van) Flight Deck 53 BV op te volgen en het is bezoeker verboden in strijd met een verbod of waarschuwing te handelen. Daarnaast is het bezoeker verboden gebruik te maken c.q. deel te nemen aan de activiteiten van Flight Deck 53 BV indien hij/zij niet in goede fysieke en mentale gezondheid verkeert of onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen is.
 5. Eventuele schade, diefstal of ongevallen dienen direct door bezoeker aan Flight Deck 53 BV gemeld te worden. Indien van toepassing, dient het schadeformulier uiterlijk binnen drie weken na de gebeurtenis als gevolg waarvan de schade intreedt, volledig ingevuld in, het bezit van Flight Deck 53 BV te zijn.
 6. Bezoeker is aansprakelijk voor alle schade – in welke vorm en uit welke hoofde dan ook – die door Flight Deck 53 BV geleden wordt wanneer bezoeker zijn/haar verplichtingen niet (naar behoren) nakomt.

Artikel 7 Verplichtingen van bezoeker ter zake zaalverhuur voor evenementen

 1. Tot de huur behoort/behoren uitsluitend de in de overeenkomst omschreven ruimte(n). Bezoeker dient zich te houden aan de in de overeenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd. Tijd benodigd voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur, vangt aan op het tijdstip dat de ruimte gehuurd is.
 2. Een overeenkomst met betrekking tot zaalhuur kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd. Bezoeker die de overeenkomst, om welke reden dan ook, opzegt, is aan Flight Deck 53 BV een vergoeding verschuldigd die de helft van de som van de overeenkomst bedraagt, in geval van opzegging ten minste één maand voor de ingangsdatum van de huur. De volledige som is verschuldigd indien Bezoeker korter dan één maand voor de ingangsdatum van de huur de overeenkomst opzegt of van de overeenkomst geen gebruik maakt, om welke reden dan ook.
 3. Bezoeker dient ervoor te zorgen dat geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken. Bezoeker dient de ruimte(n) na afloop van de periode waarvoor deze gehuurd is, op te leveren aan Flight Deck 53 BV in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen. Bezoeker staat ervoor in dat alle door hem/haar gecontracteerde toeleveranciers en facilitaire bedrijven deze bepaling naleven.
 4. Flight Deck 53 BV heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, ramen, vloeren en/of andere materialen en plaatsen in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen, te laten herstellen op kosten van bezoeker, voor zover de schade is ontstaan gedurende het gebruik van de betreffende ruimte(n) door bezoeker, dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
 5. Het is niet toegestaan om binnen, dan wel buiten het gebouw, met rijst, confetti, piñatas of andere materialen te strooien en/of vuurwerk af te steken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezoeker ziet op naleving hiervan toe. Bij overtreding zal eventuele schade, waaronder schoonmaakkosten, in rekening worden gebracht bij Bezoeker.
 6. De verhuur van ruimte(n) kan gecombineerd worden met andere horecafaciliteiten. Het verzoek tot het gebruik van een andere horecafaciliteit, naast de huur van een ruimte, dient gelijktijdig aan de reservering van de zaal of vijf dagen voorafgaand aan het bezoek, schriftelijk te worden ingediend bij de directie van Flight Deck 53 BV en kan enkel op basis van beschikbaarheid.
 7. Het door bezoeker opgegeven aantal personen is bindend. Tot zeven werkdagen voor aanvang van de huur kan het aantal personen worden gewijzigd met een maximale afwijking tot minus 10% van het oorspronkelijk overeengekomen aantal bezoekers. Wanneer blijkt dat Flight Deck 53 BV voor meer personen dan overeengekomen moet leveren, is Flight Deck 53 BV gerechtigd naar eigen keuze óf de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren óf de levering aan deze personen te accepteren tegen een door Flight Deck 53 BV te bepalen meerprijs.
 8. Bezoeker is verplicht ervoor te zorgen dat bij het opnemen van beeldopnames, geen bezoekers en/of medewerkers van Flight Deck 53 BV zonder uitdrukkelijke toestemming van Flight Deck 53 BV én betrokkenen, gebruikt worden voor enige vorm van publiciteit.
 9. Flight Deck 53 BV is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe (tenzij bemand door Flight Deck 53 BV), parkeerterrein of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen.

Artikel 8 Activiteiten Flight Deck 53 BV

 1. Bezoeker heeft uitdrukkelijk begrepen en stemt ermee in dat het hem/haar bekend is dat het free-running en/of trampolinespringen en al het bijkomende, risico’ s in kan houden voor de gezondheid en dat het schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.
 2. Bezoeker die deelneemt aan de activiteiten van Flight Deck 53 BV, dient over een goede conditie en gezondheid te beschikken. Indien bezoeker medicijnen gebruikt, lichamelijke en/of mentale beperkingen heeft c.q. had die van invloed kunnen zijn op zijn/haar normale conditie en/of gezondheid, dient hij/zij dit voor aanvang van de activiteit te melden aan Flight Deck 53 BV. Flight Deck 53 BV behoudt zich het recht voor om bezoeker uit te sluiten van deelname, dit is inclusief bezoekers die meer dan 125 kilo wegen. Indien bezoeker verzuimt mogelijk van belang zijnde – informatie omtrent zijn/haar conditie en/of gezondheid aan Flight Deck 53 BV mede te delen, komen de aan de deelname verbonden risico’s geheel voor rekening van bezoeker. In het geval Flight Deck 53 BV bekend wordt met het verzuim van bezoeker, is Flight Deck 53 BV bevoegd bezoeker de toegang tot Flight Deck 53 BV te weigeren, dan wel bezoeker sancties (door Flight Deck 53 te bepalen) op te leggen.
 3. Het is, op straffe van verwijdering, ten strengste verboden drank, snoep-, etens- en/of rookwaren te consumeren of mee te nemen op de sport en speeltoestellen van Flight Deck 53 BV. Scherpe en/of losse voorwerpen, waaronder telefoons, camera’s, sleutels en sieraden, mogen niet worden mee- genomen c.q. gedragen. Bezoeker is gehouden de door Flight Deck 53 BV verstrekte materialen tijdig en zorgvuldig te gebruiken en in goede staat in te leveren. Bezoeker is aansprakelijk voor schade aan het verstrekte materiaal.

Artikel 9 Jumplessen en sport en spelkampen

 1. De minimum leeftijd verbonden aan jumplessen en sport en  spelkampen staat vermeld op de internetsite van Flight Deck 53 BV. De uren en de condities waarop de aangeboden lessen en sport en spelkampen worden gegeven, staan vermeld op de internetsite.
 2. Een inschrijving voor jumplessen is pas definitief indien de registratie op de internetsite is voltooid en lessen 100% zijn betaald en de inschrijving door Flight Deck 53 BV is bevestigd per e-mail. Een inschrijving voor een sport en spelkamp is pas definitief indien de registratie op de internetsite is voltooid en de aanbetaling van minimaal 50% is voldaan en de inschrijving door Flight Deck 53 BV is bevestigd per e-mail. De resterende 50% betaling voor een sport en spelkamp dient uiterlijk te geschieden op de aanvangsdag van het sport en spelkamp.
 3. Er vindt geen terugbetaling plaats van gedane (aan)betalingen in geval van annulering door bezoeker. Indien Flight Deck 53 BV een jumples of sport en spelkamp annuleert, dan vindt wel terug-gave van de (aan)betaling plaats.
 4. Jumplessen en sport en spelkampen worden alleen gestaakt, verzet en/of afgelast als de directie van Flight Deck 53 BV daartoe beslist.

Artikel 10 Arrangementen

 1. Om in aanmerking te kunnen komen voor speciale groeps- en/of arrangementstarieven dient voldaan te worden aan een minimaal aantal personen, vermeld op de internetsite. Bij een lager aantal personen gelden de normale op dat moment geldende seizoenstarieven.
 2. Het toevoegen in aantallen bij een groepsactiviteit en/of arrangement is mogelijk, maar enkel op basis van beschikbaarheid.
 3. Alle groeps- en/of arrangementstarieven zijn inclusief benodigd materiaal. Als een bevestiging (in welke vorm dan ook) door Flight Deck 53 BV aan bezoeker is verstuurd met betrekking tot een groepsreservering en bezoeker zegt niet tijdig op, is bezoeker toch gehouden de dienst/het product van Flight Deck 53 BV af te nemen. Indien Bezoeker desondanks niet afneemt, is bezoeker verplicht tot volledige betaling van het tussen Flight Deck 53 BV en bezoeker overeengekomen tarief.

Artikel 11 Cadeaubonnen, vouchers, waardebonnen en kortingsbonnen

 1. Onder cadeaubon wordt verstaan: tegen betaling bij Flight Deck 53 BV te verkrijgen bon die is bestemd om te worden gebruikt als betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten.
 2. Onder voucher wordt verstaan: tegoedbon uitgegeven door Flight Deck 53 BV of met haar samenwerkende partijen, die is bestemd om te worden gebruikt als betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten, enkel geldig ten aanzien van de specifiek daarop vermelde producten en/of diensten.
 3. Onder waardebon wordt verstaan: een door Flight Deck 53 BV ter promotie c.q. marketing uitgegeven bon die is bestemd om te worden gebruikt als betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten, enkel geldig ten aanzien van de specifiek daarop vermelde producten en/of diensten.
 4. Onder kortingsbon wordt verstaan: een door Flight Deck 53 BV uitgegeven of ver- strekte bon die is bestemd om te worden gebruikt als (gedeeltelijke) betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten, enkel geldig ten aanzien van de specifiek daarop vermelde producten en/of diensten.
 5. Cadeaubonnen dienen vooraf en volledig te worden betaald.
 6. Cadeaubonnen kunnen gebruikt worden voor de producten en/of diensten van Flight Deck 53 BV, welke op dat moment in brochures of op de internetsite van Flight Deck 53 BV voorkomen en zijn maximaal 1 jaar geldig na de datum van uitgifte.
 7. Restitutie van cadeaubonnen, vouchers, waarde- en kortingsbonnen in geld is niet mogelijk.
 8. Het vermenigvuldigen, bewerken of wijzigen van de cadeaubon, voucher, waarde- en/of kortingsbon is niet toegestaan. Bij overtreding van het zojuist genoemde of op enige andere manier frauduleus omgaan met de cadeaubon, voucher, waarde- en/of kortingsbon, behoudt Flight Deck 53 BV zich het recht voor de cadeaubon, voucher, waarde- en/of kortingsbon te weigeren en om zonder aankondiging (rechts) maatregelen te treffen jegens de overtreder.

Artikel 12 Persoonsgegevens

 1. De gegevens van bezoeker worden door Flight Deck 53 BV vastgelegd in een databestand ten behoeve van de uitvoering van de o Daarnaast wordt dit gedaan om Bezoeker op de hoogte te houden van aanbiedingen van producten en/of diensten van Flight Deck 53 BV. Indien Bezoeker het niet op prijs stelt van dergelijke aanbiedingen op de hoogte te worden gehouden, kan bezoeker contact opnemen schriftelijk per email op adres info@flightdeck53.com met Flight Deck 53 BV; de gegevens van bezoeker worden op verzoek van bezoeker verwijderd. Adressen uit het klantenbestand zullen door Flight Deck 53 BV niet aan derden c.q. niet gelieerde (rechts)personen worden verstrekt, maar enkel gebruikt worden door Flight Deck 53 BV.
 2. Flight Deck 53 BV maakt, ten behoeve van veiligheid, gebruik van videocamera’s bij haar kassa’s. De beelden van deze camera’s zullen uit veiligheidsdoeleinden enige tijd bewaard blijven, maar nimmer gebruikt worden voor andere doeleinden, mits vooraf kenbaar gemaakt.
 3. Flight Deck 53 BV is gerechtigd tijdens door haar aangeboden activiteiten foto’s en video’s te maken, die door haar kunnen worden gepubliceerd op haar internetsite, social-media en overige communicatie middelen en voor promotionele doeleinden. Indien Bezoeker hiertegen bezwaar heeft, kan hij/zij dit voorafgaand aan het deelnemen van de activiteit bij Flight Deck 53 BV melden.

Artikel 13 Opzeggen

 1. Opzeggen van een online reservering is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie van geld plaats.
 2. Het niet tijdig of niet aanwezig zijn is voor rekening van de bezoeker.
 3. Wanneer een Groep een reservering heeft gemaakt voor een van de activiteiten binnen Flight Deck 53 BV en deze groep niet tijdig op de gereserveerde activiteit aanwezig is, is Flight Deck 53 BV gerechtigd de groep de toegang tot de activiteit te weigeren en is de groep gehouden de volledige som van de overeenkomst aan Flight Deck 53 BV te betalen.
 4. Wanneer een boeking is gemaakt voor een groep anders dan via het online reserveringsysteem dan geldt voor opzegging van die reservering het navolgende:
  1. Bij opzegging minder dan 15 werkdagen, maar meer dan 60 uur voor de datum en het tijdstip van de activiteit, is bezoeker gehouden 50% van de som van de overeenkomst aan Flight Deck 53 BV te betalen.
  2. Bij opzegging minder dan 60 uur voor de datum en het tijdstip van de activiteit, is bezoeker gehouden de volledige som van de Overeenkomst aan Flight Deck 53 BV te betalen.

Artikel 14 Opschorting en beëindiging

 1. Flight Deck 53 BV is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien bezoeker in gebreke is in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichting(en), dan wel niet voldoet aan zijn/haar verplichting tot zekerheidsstelling of anderszins tekortschiet in een of meer van zijn/haar verplichtingen jegens Flight Deck 53 BV. Tevens is Flight Deck 53 BV in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of volledige schadevergoeding te vorderen, onverminderd de in dat geval aan Flight Deck 53 BV overige toekomende rechten.
 2. Indien de periode van overmacht, zoals beschreven in artikel 21 van de ALV, langer dan veertien werkdagen heeft geduurd, heeft bezoeker het recht de overeenkomst buiten- gerechtelijk te ontbinden, zonder dat Flight Deck 53 BV gehouden is tot enige vergoeding van schade die bezoeker lijdt ten gevolge van die ontbinding en/of zonder verschuldigdheid van een boete. Bezoeker is gehouden tot betaling van alle producten en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan bezoeker door Flight Deck 53 BV zijn geleverd.

Artikel 15 Waarborgsom en tussentijdse betaling

 

 1. Flight Deck 53 BV kan te allen tijde van bezoeker verlangen dat deze onder Flight Deck 53 BV deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de som van de overeenkomst minus eventuele reeds door Bezoeker verrichte betalingen.
 2. Flight Deck 53 BV kan telkens tussentijds betaling verlangen.
 3. Indien een omzetgarantie is afgegeven, is Bezoeker verplicht ter zake de betreffende overeenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan Flight Deck 53 BV te betalen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid van Flight Deck 53 BV

 1. Flight Deck 53 BV is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door bezoeker en/of derden geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van leidinggevenden van Flight Deck 53 BV. Flight Deck 53 BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ingeschakelde hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 BW.
 2. Bezoeker heeft uitdrukkelijk begrepen en stemt ermee in dat het hem/haar bekend is dat de door Flight Deck 53 BV aangeboden diensten en/of producten
  risico’s in kunnen houden voor de gezondheid en dat het schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.
 3. Het betreden van de terreinen en gebouwen van Flight Deck 53 BV geschiedt volledig voor eigen risico van bezoeker. Flight Deck 53 BV is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade ontstaan tijdens verblijf bij Flight Deck 53 BV, ongeacht door welke oorzaak ontstaan, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Flight Deck 53 BV.
 4. Flight Deck 53 BV is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/ of verlies van goederen van bezoeker ook niet in geval van kluisjes gebruik gemaakt wordt. Bezoeker vrijwaart Flight Deck 53 BV tegen aanspraken ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Flight Deck 53 BV.
 5. De aansprakelijkheid van Flight Deck 53 BV jegens bezoeker is, uit welke
  hoofde ook, beperkt tot de som van de overeenkomst exclusief BTW. In elk geval
  is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Flight Deck 53 BV in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.
 6. De aansprakelijkheid van Flight Deck 53 BV, voor zover die valt buiten de dekking van een door Flight Deck 53 BV afgesloten verzekering, wordt uitgesloten.
 7. Flight Deck 53 BV is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- of bedrijfsschade als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze schade valt onder de dekking van de door Flight Deck 53 BV afgesloten verzekering.
 8. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van Flight Deck 53 BV, zal bezoeker Flight Deck 53 BV vrijwaren voor alle aanspraken en aanspraken van derden, uit welke hoofde ook, ter zake vergoeding van schade, kosten en/of
  interesten, verband houdend met de Overeenkomst.
 9. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmee corresponderende verplichting tot vrijwaring, geldt ook ten gunste van het personeel van Flight Deck 53 BV en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder haar directie bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, alsmede voor eventueel door Flight Deck 53 BV ingeschakelde leveranciers.

Artikel 17 Aansprakelijkheid van de bezoeker

 1. Bezoeker en degenen die hem/haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Flight Deck 53 BV en/of enige derde is c.q. zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door bezoeker en/of degenen die hem/haar vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier of vervoersmiddel en/of enige stof en/of enige zaak waarvan bezoeker houder is of die onder zijn/haar toezicht staat. Bezoeker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zich te verzekeren tegen de risico’s die het deelnemen aan de activiteiten bij Flight Deck 53 BV met zich meebrengen.
 2. Bezoeker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zich te verzekeren tegen de risico’s die het deelnemen aan de activiteiten bij Flight Deck 53 BV met zich mee- brengen.

Artikel 18 Reserveringen en tarieven

 1. Alle door Flight Deck 53 BV vermelde prijzen zoals genoemd in de uitgegeven folders, brochures en op internet, zijn onder voorbehoud.
 2. De door Flight Deck 53 BV gehanteerde tarieven voor lessen, sport en spelkampen, producten en/of diensten zijn inclusief BTW en per persoon, tenzij anders is vermeld.
 3. Flight Deck 53 BV verleent geen korting op reeds verstrekte aanbiedingen, acties, cadeaubonnen en kortingsbonnen (dus geen korting op korting). De zogenaamde specials worden gezien als aanbiedingen.
 4. De groeps- en/of arrangementstarieven moeten door één persoon namens de groep of het arrangement aan Flight Deck 53 BV worden betaald. Flight Deck 53 BV is niet gehouden om die speciale groeps- of arrangementstarieven daadwerkelijk te verlenen, wanneer ieder lid van de groep of het arrangement individueel aan Flight Deck 53 BV wenst te betalen.
 5. Flight Deck 53 BV is gerechtigd de overeengekomen vergoeding te verhogen indien één of meer van de volgende omstandigheden zich na het tot stand komen van de overeenkomst voordoet, ook al was deze prijsverhoging voorzienbaar ten tijde van het uitbrengen van de offerte: stijging van de kosten van materialen, half-fabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeids- voorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of bestaande overheids- heffingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Indien de vergoeding minder dan 10% stijgt, heeft bezoeker niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Bij stijging van de vergoeding met meer dan 10%, heeft bezoeker de keuze de overeenkomst te ontbinden of doorgang te laten vinden zonder dat bezoeker recht heeft op (schade)vergoeding.

Artikel 19 Offertes

 1. Indien Flight Deck 53 BV een offerte uitbrengt, is deze gedurende 20 werkdagen geldig en vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte, behoudt Flight Deck 53 BV zich het recht voor de offerte binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. In geval Flight Deck 53 BV gebruik maakt van haar recht om af te wijken van de offerte, zal zij dit bezoeker tijdig (schriftelijk via email) mededelen.
 3. Schriftelijk geaccepteerde offertes zijn bindend. Hiervan kan niet meer afgeweken worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Bij een samengestelde prijsopgave, bestaat geen verplichting voor Flight Deck 53 BV tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen producten of diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Artikel 20 Betalingen

 1. Betaling dient altijd vooraf te geschieden. Producten en/of diensten worden niet op rekening geleverd.
 2. Bezoeker dient direct bij het afrekenen de bon c.q. factuur en eventuele geld terugave te controleren op juistheid. Indien Bezoeker niet direct reclameert, zullen latere reclames door Flight Deck 53 BV niet in behandeling behoeven te worden genomen. Ieder vorderingsrecht vervalt, indien niet direct is gereclameerd en/of indien niet binnen één jaar na reclamering een rechtsvordering aanhangig is gemaakt.
 3. De jumplessen, sport en spelkampen en groeps- en/of arrangementstarieven kunnen niet worden betaald met waarde-, kortings- en/of cadeaubonnen.
 4. Als bezoeker voor een groep en/of arrangement reserveert, zijn alle leden van de groep en/of het arrangement hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of allen aan Flight Deck 53 BV, uit welke hoofde ook, verschuldigd zijn. Door te verschijnen, geeft bezoeker te kennen dat de persoon handelend namens de groep c.q. het arrangement vertegenwoordigingsbevoegd was bij het sluiten van de overeenkomst. 
 5. Indien andere dan contante betaling is overeengekomen, dienen alle facturen, voor welk bedrag dan ook, door bezoeker binnen 7 werkdagen na factuurdatum aan Flight Deck 53 BV te worden voldaan. Indien een factuur wordt toegezonden, is Flight Deck 53 BV te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 3% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien bezoeker de factuur tijdig voldoet.
 6. Indien bezoeker in gebreke is, is Flight Deck 53 BV gerechtigd, indien bezoeker een rechtspersoon, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is, voor de niet tijdige betaling en/of voor de werkzaamheden ter buitengerechtelijke incasso van de factuur, 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 (zegge: honderd vijftig Euro) in rekening te brengen. Indien Bezoeker consument in de zin van de wet is, worden de buitengerechtelijke incasso- kosten in rekening gebracht conform artikel 6:96 lid 4 BW.
 7. Bij overschrijding van de betalingstermijn is bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is, en is bezoeker een contractuele rente verschuldigd aan Flight Deck 53 BV van 3% per maand, over het niet voldane gedeelte van de factuur, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Een gedeelte van een maand, geldt als hele maand.
 8. Flight Deck 53 BV is gerechtigd om, alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst of de overeenkomst voort te zetten, betaling vooraf of voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van bezoeker te bedingen. De weigering door bezoeker om de gevraagde betaling of zekerheid- stelling te geven, geeft Flight Deck 53 BV het recht de overeenkomst als te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventuele door haar geleden schade.

Artikel 21 Overmacht

 1. Onder overmacht aan de zijde van Flight Deck 53 BV wordt onder meer verstaan: werkstaking, problemen met het voor de overeenkomst benodigde materieel, het feit dat leveranciers van Flight Deck 53 BV tekortkomen jegens Flight Deck 53 BV, calamiteiten bij Flight Deck 53 BV, zoals brand, ziekteverzuim van personeel, verkeersbelemmeringen en belemmerende weersomstandigheden.
 2. Wanneer de activiteit wegens technische storingen of overige met de veiligheid van bezoeker samenhangende redenen, niet of slechts gedeeltelijk vervuld kan worden, heeft bezoeker geen recht op schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Flight Deck 53 BV. Bezoeker ontvangt in dat laatste geval een tegoedbon. Teruggave door Flight Deck 53 BV van het reeds betaalde is uitgesloten.
 3. Indien een van de partijen bij de overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij/zij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. Flight Deck 53 BV is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. In geen geval is Flight Deck 53 BV gehouden enige boete en/of schadevergoeding te betalen.
 5. In geval van overmacht heeft Flight Deck 53 BV het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat Flight Deck 53 BV tot enige schadevergoeding en/of boete verplicht zal zijn.

Artikel 22 Gevonden goederen

 1. In het gebouw en het terrein van Flight Deck 53 BV verloren of achtergelaten goederen, welke door bezoeker worden gevonden, dienen door bezoeker bij Flight Deck 53 BV te worden ingeleverd.
 2. Van goederen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen 2 maanden nadat Flight Deck 53 BV het voorwerp onder zich heeft gekregen, bij Flight Deck 53 BV heeft gemeld, verkrijgt Flight Deck 53 BV de eigendom.
 3. Indien Flight Deck 53 BV door Bezoeker achtergelaten goederen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van bezoeker. Flight Deck 53 BV is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 23 Overige bepalingen

 1. Tijdens de door Flight Deck 53 BV vastgestelde periodes zijn aanbiedingen en kortingen, van welke aard ook, uitgesloten, met uitzondering van de in de alsdan geldende documenten gecommuniceerde aanbiedingen, welke specifiek voor die betreffende periode gelden.
 2. Kluisjes voor kleine kostbaarheden kunnen door bezoeker Flight Deck 53 BV kosteloos gebruikt worden, en worden geopend en gesloten door een Flight deck 53 medewerker.
 3. Binnen de gebouwen van Flight Deck 53 BV is Wifi beschikbaar. Bezoeker kan hiervan kosteloos gebruik maken, mits hij/zij het netwerk niet gebruikt om spam, virussen of illegale software te verspreiden, geen aanstootgevende internetsites (racistisch, pornografisch of gewelddadig) bezoekt en het netwerk niet onrechtmatig gebruikt. Flight Deck 53 BV is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. Bezoeker is aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard ook – die door Flight Deck 53 BV en/of derden geleden wordt als gevolg van het gebruik van Wifi door Bezoeker. Daarnaast is Flight Deck 53 BV gerechtigd, indien de uitingen op internet en/of social media door bezoeker naar de mening van Flight Deck 53 BV aanstootgevend en/of schadelijk zijn, bezoeker de toegang tot het complex van Flight Deck 53 BV te ontzeggen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding, boete en/of restitutie van de som van de overeenkomst voor Flight Deck 53 BV ontstaat.

Artikel 24 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, offertes en opdrachtbevestigingen alsmede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Flight Deck 53 BV.
 3. Alle vorderingen van bezoeker verjaren na verloop van één jaar na het moment waar- op deze zijn ontstaan.
 4. Wanneer bezoeker tekortkomt in de nakoming van een van de verplichtingen voortvloeiend uit de ALV en/of overeenkomst, verbeurt bezoeker aan Flight Deck 53 BV, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere tekortkoming een boete van € 1.000,00 (zegge: duizend Euro) alsmede een boete van € 250,00 (zegge: twee- honderd vijftig Euro) voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt, onverminderd het recht van Flight Deck 53 BV – in afwijking van artikel 6:92 BW – om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interest te vorderen, nakoming te vorderen en/of de overige rechten van Flight Deck 53 BV voortvloeiend uit de ALV en/of overeenkomst. In geval Flight Deck 53 BV in rechte wordt betrokken als gedaagde partij door bezoeker en bezoeker wordt in het ongelijk gesteld en/of de vordering van Bezoeker wordt afgewezen of slechts ten dele toe- gewezen, komen alle kosten van rechtsbijstand van Flight Deck 53 BV, zowel in als buiten rechte (door wie ook verleend), geheel voor rekening van bezoeker.

 

Artikel 25 ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN

 

     Artikel 25.1 Algemene voorwaarden peuter abonnement t/m 5 jaar 

 

Artikel 25.1.1 Toegang (peuter abonnement)

 1. Verleent de abonnementhouder (peuter t/m 5 jaar) toegang om één keer per dag op woensdag en vrijdag 1 uur te komen springen, tussen 10:00 – 12:00, indien plaats beschikbaar.
 2. Het peuter abonnement verleent geen toegang voor peuter jump op zondagochtend tussen 10:00 – 13:00.
 3. Het peuter abonnement is tevens geldig tijdens schoolvakanties, maar uitsluitend voor woensdag- en vrijdagochtend onder de vermelde tijdsloten van lid 1.
 4. Het peuter abonnement is uitsluitend te gebruiken tijdens de aangegeven peuter jump tijdsloten als vermeld in lid 1 en lid 3. Het peuter abonnement verleent geen toegang voor andere tijdsloten en/ of 6+ tijdsloten.
 5. Het peuter abonnement is tijdens de zomervakantie minder inzetbaar i.v.m. onze Flight Camps.

Artikel 25.1.2 Doorlooptijd & opzegtermijn (peuter abonnement)

 1. Bij de aanschaf van een peuter abonnement geldt een minimale doorlooptijd van 3 maanden. Het peuter abonnement wordt dus voor minimaal 3 maanden afgesloten.
 2. Het peuter abonnement wordt na de minimale doorlooptijdtijd vermeld in lid 1 maandelijks stilzwijgend met 1 maand verlengd.
 3. Voor het peuter abonnement geldt een opzegtermijn van tenminste 1 maand.

Artikel 25.1.3 Persoonsgebonden (peuter abonnement)

 1. Het peuter abonnement is persoonsgebonden.
 2. Delen van het abonnement aan derden is zonder toestemming van Flight Deck 53 BV niet

Artikel 25.1.4 Beëindiging bij schending van AV, huisregels, of onaanvaardbaar gedrag (peuter abonnement)

 1. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huis-/ parkregels of algemene voorwaarden, of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Flight Deck 53 BV je de toegang tot het park ontzeggen en het abonnement zonder restitutie per direct te beëindigen. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen.

Artikel 25.1.5 Bevriezing van het abonnement bij blessure of ziekte (peuter abonnement)

 1. Naast de opzegmogelijkheid, bestaat er voor de abonnementhouder een bevriezingsmogelijkheid. Als de abonnementhouder gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van het peuter abonnement als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt het abonnement op verzoek van de abonnementhouder voor één maand bevroren, tenzij gekeken naar de ernst van de blessure en/ of ziekte een andere termijn meer voor de hand ligt.
 2. Bevriezing is alleen mogelijk op grond van een aantoonbare blessure of ziekte, bevriezing van het abonnement wegens vakantie of andere gronden is in beginsel niet mogelijk, tenzij Flight Deck 53 BV anders bepaald.
 3. Vanaf het moment van bevriezing is gebruik maken van het peuter abonnement niet
 4. Abonnementhouder dient Flight Deck 53 BV tijdens de bevriezing op de hoogte te houden van de ernst van de blessure of ziekte.
 5. Op verzoek van de abonnementhouder kan de bevriezing door Flight Deck 53 BV worden verlengd, indien de ernst van de blessure of ziekte als bedoeld in lid 1 dit vereist. De duur van verlenging hangt af van de omstandigheden van het geval.
 6. Na het aflopen van de maand of bepaalde termijn van de bevriezing als bedoeld in lid 1 of lid 4, wordt het abonnement stilzwijgend weer op actief gezet, mits abonnementhouder geen verzoek tot verlenging heeft gedaan zoals vermeld in lid 5.
 7. Misbruik maken van de bevriezing mogelijkheid is een gegronde reden voor Flight Deck 53 BV om het abonnement zonder restitutie per direct te beëindigen. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke beëindiging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen. 

 

     Artikel 25.2 Algemene voorwaarden 6+ basic abonnement

 

Artikel 25.2.1 Toegang (6+ basic abonnement)

 1. Verleent de abonnementhouder toegang om één keer per dag anderhalf uur (90 minuten) van maandag t/m vrijdag te komen springen tijdens de 6+ tijdsloten (Friday Flipout tussen 17:00 – 21:00 uitgesloten), indien plaats beschikbaar.
 2. Tijdens Friday Flipout – elke vrijdag tussen 17:00 tot 21:00 – is het voor abonnementhouder niet mogelijk om te komen springen.
 3. Het 6+ basic abonnement verleent geen toegang voor 6+ jump uren op zaterdag en zondag.
 4. De abonnementhouder die gebruikt maakt van zijn persoonsgebonden abonnement dient minimaal 6 jaar oud te zijn.
 5. Het 6+ basic abonnement is geldig tijdens schoolvakanties, maar uitsluitend voor de dagen en tijdsloten als vermeld in lid 1 t/m lid 3. Het 6+ basic abonnement verleent dus geen toegang om te komen springen op zaterdag en zondag tijdens schoolvakanties.
 6. Het 6+ basic abonnement verleent geen toegang voor de peuter jump t/m 5 jaar tijdsloten (woensdag en vrijdag tussen 10:00 tot 12:00 en zondag tussen 10:00 tot 13:00).
 7. Het 6+ basic abonnement is tijdens de zomervakantie minder inzetbaar i.v.m. onze Flight Camps.

Artikel 25.2.2 Doorlooptijd & opzegtermijn (6+ basic abonnement)

 1. Bij de aanschaf van een 6+ basic abonnement geldt een minimale doorlooptijd van 3 maanden. Het 6+ basic abonnement wordt dus voor minimaal 3 maanden afgesloten.
 2. Het 6+ basic abonnement wordt na de minimale doorlooptijdtijd vermeld in lid 1 maandelijks stilzwijgend met 1 maand verlengd.
 3. Voor het 6+ basic abonnement geldt een opzegtermijn van tenminste 1 maand.

Artikel 25.2.3 Persoonsgebonden (6+ basic abonnement)

 1. Het 6+ basic abonnement is persoonsgebonden.
 2. Delen van het abonnement aan derden is zonder toestemming van Flight Deck 53 BV niet

Artikel 25.2.4 Beëindiging bij schending van AV, huisregels, of onaanvaardbaar gedrag (6+ basic abonnement)

 1. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huis-/ parkregels of algemene voorwaarden, of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Flight Deck 53 BV je de toegang tot het park ontzeggen en het abonnement zonder restitutie per direct te beëindigen. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen.

Artikel 25.2.5 Bevriezing van het abonnement bij blessure of ziekte (6+ basic abonnement)

 1. Naast de opzegmogelijkheid, bestaat er voor de abonnementhouder een bevriezingsmogelijkheid. Als de abonnementhouder gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van het 6+ basic abonnement als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt het abonnement op verzoek van de abonnementhouder voor één maand bevroren, tenzij gekeken naar de ernst van de blessure en/ of ziekte een andere termijn meer voor de hand ligt.
 2. Bevriezing is alleen mogelijk op grond van een aantoonbare blessure of ziekte, bevriezing van het abonnement wegens vakantie of andere gronden is in beginsel niet mogelijk, tenzij Flight Deck 53 BV anders bepaald.
 3. Vanaf het moment van bevriezing is gebruik maken van het 6+ basic abonnement niet
 4. Abonnementhouder dient Flight Deck 53 BV tijdens de bevriezing op de hoogte te houden van de ernst van de blessure of ziekte.
 5. Op verzoek van de abonnementhouder kan de bevriezing door Flight Deck 53 BV worden verlengd, indien de ernst van de blessure of ziekte als bedoeld in lid 1 dit vereist. De duur van verlenging hangt af van de omstandigheden van het geval.
 6. Na het aflopen van de maand of bepaalde termijn van de bevriezing als bedoeld in lid 1 of lid 4, wordt het abonnement stilzwijgend weer op actief gezet, mits abonnementhouder geen verzoek tot verlenging heeft gedaan zoals vermeld in lid 5.
 7. Misbruik maken van de bevriezing mogelijkheid is een gegronde reden voor Flight Deck 53 BV om het abonnement zonder restitutie per direct te beëindigen. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke beëindiging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen.

 

     25.3 Algemene voorwaarden 6+ ultimate abonnement

 

Artikel 25.3.1 Toegang (6+ ultimate abonnement)

 1. Verleent de abonnementhouder toegang om één keer per dag twee uur (120 minuten) van maandag t/m zondag te komen springen tijdens 6+ tijdsloten, indien plaats beschikbaar.
 2. Verleent de abonnementhouder toegang tot Friday Flipout (vrijdag tussen 17:00 – 21:00) en Club Night (zaterdag tussen 17:00 – 21:00)
 3. De abonnementhouder die gebruik maakt van zijn persoonsgebonden abonnement dient minimaal 6 jaar oud te zijn.
 4. Het 6+ ultimate abonnement is geldig tijdens schoolvakanties.
 5. Het 6+ ultimate abonnement verleent geen toegang voor de peuter jump t/m 5 jaar tijdsloten (woensdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 en zondag van 10:00 tot 13:00).
 6. Het 6+ ultimate abonnement is tijdens de zomervakantie minder inzetbaar i.v.m. onze Flight Camps.

Artikel 25.3.2 Onbeperkte limonade (6+ ultimate abonnement)

 1. Tijdens de jumpsessie mag abonnementhouder gebruik maken van onbeperkt limonade uit een gouden bidon.
 2. Flight Deck 53 BV is verantwoordelijk voor het wassen van de gouden bidons voor gebruik.
 3. Het meenemen van Flight Deck 53 gouden bidons naar huis of op een andere manier buiten het park voor zichzelf houden is niet Flight Deck 53 BV is verantwoordelijk voor de opslag en aanwezigheid van de gouden bidons en limonade.

Artikel 25.3.3 Korting introducée en kinderfeestje (6+ ultimate abonnement)

 1. Abonnementhouder kan gebruik maken van 20% korting voor één introducee elke keer naast het boeken van zijn eigen ticket. Deze korting is niet geldig voor andere arrangementen of feestjes.
 2. Abonnementhouder kan één keer per jaar gebruik maken van 20% korting voor het vieren van zijn/ haar kinderfeestje bij Flight Deck 53 BV.

Artikel 25.3.4 Doorlooptijd & opzegtermijn (6+ ultimate abonnement)

 1. Bij de aanschaf van een 6+ ultimate abonnement geldt een minimale doorlooptijd van 3 maanden. Het 6+ ultimate abonnement wordt dus voor minimaal 3 maanden afgesloten.
 2. Het 6+ ultimate abonnement wordt na de minimale doorlooptijdtijd vermeld in lid 1 maandelijks stilzwijgend met 1 maand verlengd.
 3. Voor het 6+ ultimate abonnement geldt een opzegtermijn van tenminste 1 maand.

Artikel 25.3.5 Persoonsgebonden (6+ ultimate abonnement)

 1. Het 6+ ultimate abonnement is persoonsgebonden.
 2. Delen van het abonnement aan derden is zonder toestemming van Flight Deck 53 BV niet

Artikel 25.3.6 Beëindiging bij schending van AV, huisregels, of onaanvaardbaar gedrag (6+ ultimate abonnement)

 1. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huis-/ parkregels of algemene voorwaarden, of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Flight Deck 53 BV je de toegang tot het park ontzeggen en het abonnement zonder restitutie per direct te beëindigen. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen.

Artikel 25.3.7 Bevriezing van het abonnement bij blessure of ziekte (6+ ultimate abonnement)

 1. Naast de opzegmogelijkheid, bestaat er voor de abonnementhouder een bevriezingsmogelijkheid. Als de abonnementhouder gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van het 6+ basic abonnement als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt het abonnement op verzoek van de abonnementhouder voor één maand bevroren, tenzij gekeken naar de ernst van de blessure en/ of ziekte een andere termijn meer voor de hand ligt.
 2. Bevriezing is alleen mogelijk op grond van een aantoonbare blessure of ziekte, bevriezing van het abonnement wegens vakantie of andere gronden is in beginsel niet mogelijk, tenzij Flight Deck 53 BV anders bepaald.
 3. Vanaf het moment van bevriezing is gebruik maken van het 6+ basic abonnement niet
 4. Abonnementhouder dient Flight Deck 53 BV tijdens de bevriezing op de hoogte te houden van de ernst van de blessure of ziekte.
 5. Op verzoek van de abonnementhouder kan de bevriezing door Flight Deck 53 BV worden verlengd, indien de ernst van de blessure of ziekte als bedoeld in lid 1 dit vereist. De duur van verlenging hangt af van de omstandigheden van het geval.
 6. Na het aflopen van de maand of bepaalde termijn van de bevriezing als bedoeld in lid 1 of lid 4, wordt het abonnement stilzwijgend weer op actief gezet, mits abonnementhouder geen verzoek tot verlenging heeft gedaan zoals vermeld in lid 5.
 7. Misbruik maken van de bevriezing mogelijkheid is een gegronde reden voor Flight Deck 53 BV om het abonnement zonder restitutie per direct te beëindigen. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke beëindiging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen.

 

 

Vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op